Sunduğumuz Başlıca Hizmetlerimiz

1.    Tam Tasdik Hizmetleri:

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için vermiş olduğumuz “Tam Tasdik” hizmeti ile firmaların ve şirketlerin yapmış oldukları bütün vergisel işlemlerinin denetlenmesi sonucunda sadece vergi incelemeleri için değil aynı zamanda ticari ve diğer uyuşmazlıkları için de  “makul güvence” sunmaktayız.

Firma ve şirket işlemlerinin (belge düzeni, vergiye tabi işlemleri, muhasebe sistemi, ticari ve diğer ) alanlardaki işlemlerinin denetim öncesinde tanımlanması ve sınıflandırılması ile firma ve şirket işlemleri öncesinde mevzuat danışmanlığı yapmak ve yoğun denetimlerle mevcut durumun güvenirliğini sağlamaktayız.

2.    Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunda yer alan KDV iadesinin kapsamı her geçen gün genişlemekte ve sistemi de bir o kadar karmaşık hale gelmiş bulunmaktadır.

Vergi mükellefleri açısından bir maliyet unsuru olarak yönetilmesi gereken KDV iadesi, sürekli olarak istisnaya tabi işlem gerçekleştiren mükellefler için de önemli bir finansman sorunu oluşturmaktadır. KDV İadesi yönünden hizmet verdiğimiz firma ve şirketlerin istisnaya tabi işlemlerinin denetimi ve KDV Uygulama Genel Tebliği’nce istenebilecek belge ve bilgilerin önceden temin edilmesi ile iade sürecinde aksaklık yaşanmadan en kısa sürede nakden veya mahsuben iadelerinin alınmasını sağlamaktayız. 

– İhracat, ihraç kayıtlı teslim, hizmet ihracatı, yatırım teşvik belgeli teslimlerden kaynaklanan iadeler, uluslararası taşımacılık, tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan ve KDV mevzuatında diğer iade hakkı tanınan tüm istisnalar ile

– İndirimli oranlı KDV uygulamalarından dolayı indirim yolu ile giderilemeyen

Katma Değer Vergisinin ilgili tebliğlere göre incelenerek rapora bağlanması ve mükellefe iade veya kamu borçlarına mahsup edilmesinin sağlanması konusunda YMM KDV iade tasdik raporunun düzenlenmesi, iadenin mahsuben veya nakden alınması ve teminatların çözülmesi, şirketimizin sunduğu hizmetler sonucu idari süreç hızlandırılmak suretiyle mükelleflere avantaj sağlamaktadır.

3. Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamaları kendi içerisinde (4 ayrı Tebliğ kapsamı ile) ayrı ve karmaşık düzenlemelere yer vermektedir. Bu nedenle ÖTV beyan ve iade talep dönemleri de birbirinden ayrılmaktadır. Aylık, 15’er günlük ve kontrolsüz dönem olmak üzere üç farklı beyan dönemi bulunmakta, iade işlemleri de KDV uygulamalarından bir çok durumda farklılaşmaktadır. ÖTV iadesi konusunda mevcut müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz ile bu alanda da Şirketimizce detaylı mevzuat alt yapısı ve  Gelir İdaresi’nden alınan özelgeler ile sorunlu alanlarda yaşanan olumsuzluklar giderilmiştir. Özellikle ÖTV I, II, II ve IV sayılı listelerde yer alan mallara ait ihracat teslimlerine dayalı ÖTV iadelerinde nakden ve mahsuben iade işlemlerinde işlem öncesi danışmanlık hizmeti ile mükelleflere bu iadelerinde gerekli tüm danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu,
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemlerine ait raporlar.

4. IPA II Çerçeve Anlaşması Kapsamında KDV ve ÖTV İadeleri

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması kapsamında KDV ve ÖTV iadelerinin yanında diğer (Gelir, Kurumlar, VİV ve Damga Vergisi gibi) vergilere istisna tanınmış, iadelerine imkan sağlanmıştır. IPA II kapsamdaki projelerde, projeyi onaylayan kurum ( Tarımsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu- TKDK) tarafından “Uygun Bulunan Harcamalar” üzerinden hesaplanan vergiler düzenlenecek iade raporları ile iade alınmaktadır. 

Bu Kanun kapsamındaki iadeler istenirse yüklenici istenirse tedarikçi tarafından alınabilecektir. Bu nedenle diğer iade uygulamlarından farklı olarak isterse harcamayı yapan yüklenici isterse malı satan tedarikçi iade alabilecektir. 

5. Diğer Tasdik Hizmetlerimiz:

3568 sayılı kanun Yeminli Mali Müşavirlere vermiş olduğu yetki kapsamında Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuat kapsamında yasaların öngördüğü diğer tüm tasdik (raporları) işlemleri olup bu hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir;

i- Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler 

 • Yatırım indirimi, İndirimli Kurumlar vergisi,
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere ilişkin muafiyet ve istisna uygulamaları.
 • TÜBİTAK ve Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • DİİB Göre yapılan KDV, Tecil, Terkin uygulamalarına ait raporlar,

 ii- Özel Amaçlı Raporlar

 • ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Raporu,
 • Bankalar Kanunu’na göre; kredilere ilişkin tespit işlemleri,
 • Kapasite Raporları kapsamında talep edilen vardiya sayısına bağlı olarak üretim raporları, 
 • TTK göre; Öz Kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar,
 • SGK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor ile
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

iii- Transfer Fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırması, vergi mükellefleri ve ilişkili kişiler arasında gerçekleşen, mal teslimleri ve hizmet ifaları başta olmak üzere yapılan tüm işlemler için tespit edilen ve uygulanan fiyattır. Transfer fiyatlandırması uygulaması da bu ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin emsallere uygunluk ilkesi uyarınca tespit edilmesi noktasında odaklanmaktadır. Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İşlemlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın uygulaması bakımından;  Alım, Satım / İmalat ve inşaat / Kiralama ve kiraya verme / Ödünç para alınması ve verilmesi /  İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler her halükarda mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak dikkate alınacaktır. Vergi idaresi ile peşin fiyat anlaşmalarına danışmanlık yapma, Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlama da sunduğumuz hizmetler arasındadır.

6. Denetim, 

Yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre işletmelerin denetlenmesi ile başta vergi planlaması olmak üzere tüm mali ve finansal konularda vermekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri sonucu işletmelerin kurumsal yapılarına katkı sağlanmaktadır.

Denetim hizmeti “Bağımsız Denetim” veya “İç Denetim” olarak iki ana başlık altına verilmektedir. Bağımsız Denetim Hizmetinde Yeminli Mali Müşavirlik olarak Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunan sorumlu ortak baş denetçisi ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olduğumuz Master Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

7. Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri:

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir;

 • Şirket Kuruluş, Birleşme, Çoklu Birleşmeler, Bölünme, İkiden Fazla Şirkete Bölünme, Devir ve Tür Değiştirme İşlemleri, Ticari İşletmeden Şirkete Tür Değiştirmeler,
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
 • İç Denetim Sisteminin Kurulması
 • Vergi Danışmanlığı-Vergi Planlaması,
 • Vergi Davaları ve Vergi Uyuşmazlıkları
 • Muhasebe – Hukuk İlişkileri ( Ticari Uyuşmazlıklar)
 • Şirketler Hukuku
 • Dış Ticaret (İthalat-İhracat-Kambiyo Mevzuatı)

7.    8. Pay ve Şirket Değerleme

Bir veya birden fazla değerleme yaklaşım ve yöntemi kullanılarak şirket değerleme raporları sunduğumuz hizmetler arasında olup özellikle Türk Ticaret Hukuku kapsamında şirketten çıkma ve çıkarılma da ayrılan ortağa verilecek ayrılma akçesi değerlenmesi ise daha spesifik bir değerlemeye ihtiyaç duymaktadır. Doktora çalışmamız aşağıdaki alanları kapsamaktadır. 

– Limited ve Kollektif şirket ortaklarının şirketten çıkma veya çıkarılmasında, 

– Anonim şirketlerde ise çıkma ve çıkarılma için özel bir düzenleme bulunmasa da, TTK’nın genel hükümlerinden kaynaklanan özel durumlarda ortağın şirketten çıkması ve çıkarılması mümkündür. TTK’nın genel hükümlerinden kaynaklanan özel durumlar ise; 

– Birleşme durumunda ortağın şirketten çıkması, 

– Bölünme durumunda ortağın şirketten çıkması,

– Tür değiştirme durumunda ortağın şirketten çıkması, 

– Hâkimiyetin bağlı ortaklığı kayba uğratacak şekilde kullanılması sonucunda ortağın şirketten çıkması,

– Haklı bir sebep bulunmaksızın hâkim gücün kullanılması sonucu gerçekleştirilen önemli işlemlerden doğan zararlar nedeni ile ortağın şirketten çıkması, 

– Birleşme durumunda ortağın şirketten çıkarılması, 

– Hâkim pay sahibi tarafından azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılması, 

– Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra hükümlerine dayalı esas sermaye payının devrinin reddedilmesi durumunda şirketten çıkarılma ve 

Haklı sebeple ortağın şirketten çıkması ve çıkarılması 

Gibi birçok nedenden kaynaklı olarak ayrılan ortağın payının değerlenmesi gerekmektedir. 

Diğer bir taraftan adi ortaklıklar için de 6098 sayılı TBK m 633’te adi ortaklıktan ayrılma konusunda kanuni olarak çıkma ve çıkarma imkânlarını düzenlemiştir.