T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40552758-203.05.15-E.8577900 Tarih: 20/07/2020 Konu : 2019/16 Sayıl…

 

 

SGK Genel Yazı – 2019/16 Sayılı Genelgede Tereddüt Edilen Hususlar

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 40552758-203.05.15-E.8577900

Tarih: 20/07/2020

Konu : 2019/16 Sayılı Genelgede Tereddüt Edilen Hususlar

GENEL YAZI

1/8/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelgede yer alan bazı hususlar ile yurt dışı borçlanmasının gerçekleştirilmesi ve borçlanılan sürelere istinaden aylık bağlanması hususlarında tereddüt yaşandığı belirlenmiş olup tereddütlü hususlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri reddedilmeksizin söz konusu belgeler esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

2– 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden daha önce Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinde borçlanılmak istenilen sürelerden daha az süre bulunanların borçlanma talepleri reddedilmeyerek söz konusu belgelerde kayıtlı süreler esas alınarak borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir. Borçlanılmak istenilen diğer sürelerin ise belge ibraz etmek şartıyla yeni bir borçlanma talebine göre sonuçlandırılacağı hususunda talep sahibine bilgi verilecektir.

3- 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde ibraz edilen borçlanmaya esas belgenin tercümesinin bulunmaması ve sigortalının bu tarihten önce Kuruma ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinin mevcut olması durumunda borçlanma talepleri reddedilmeden bu belgelerden tercümeye ihtiyaç duyulmayanların borçlanma talepleri sonuçlandırılacaktır. Dosyadaki 1/8/2019 tarihinden önce Kuruma ibraz edilmiş olan hizmet belgelerinden tercümeye ihtiyaç duyulanlar ise tercümesi yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

4- Yurt dışı sürelerini borçlanmak için ilk defa 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve borçlanmaya esas olan belgenin tercümesini ibraz etmeyenler hakkında 2019/16 sayılı Genelge çerçevesinde işlem yapılacaktır.

5- 2019/16 sayılı Genelgede “8.10. “Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 7 nci maddesi ile “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 3 üncü maddesindeki “Borçlanma miktarının hesabında seçtiğiniz bir günlük prime esas kazanç” seçeneklerinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyecek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınacaktır.” hükmü bulunmaktadır. Ancak, Genelgedeki bu hükmün aksine Genelgenin 30 numaralı ekinde sehven “Borçlanma miktarının hesabında seçtiğiniz bir günlük prime esas kazancın belirtilmemesi” ve “Borçlanma miktarının hesabında seçtiğiniz bir günlük prime esas kazanç bölümünde birden fazla kutu işaretlenmesi” seçeneklerinin sehven eksik belge gerekçesi olarak bırakıldığı anlaşılmış olup bu durum, çalışmaları halen devam etmekte olan genelge ile giderilecektir.

Bu nedenle “Borçlanma miktarının hesabında seçtiğiniz bir günlük prime esas kazanç” seçeneğinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyecek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınarak borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

6- 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışı borçlanmaları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak kabul edildiğinden bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlardan müracaat tarihinde 4/1-(b) bendinin dördüncü alt bendinde (Tarımsal faaliyette bulunanlar) sigortalılıkları bulunanlara , 4/1-(b) kapsamında yeni bir tescil kaydı oluşturularak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

7- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesinin aynı anda ibraz edilerek yurt dışı borçlanma müracaatında bulunulması ve ibraz edilen hizmet belgelerinde kayıtlı sürelerde farklılık olması halinde, borçlandırma işleminde öncelikli olarak sigorta kurumunca düzenlenen belgedeki kayıtlı süreler esas alınacaktır. Gerekmesi halinde ise dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki süreler, sigorta kurumunca düzenlenmiş hizmet belgesindeki sürelerle çakışmayacak şekilde cari usullere göre borçlandırılacaktır.

8- İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapanlardan, aylık talebinde bulunanların sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş formülerde/hizmet belgesinde kayıtlı ilk işe giriş tarihi esas alındığından, akit ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilecektir. Almanya hariç diğer sözleşmeli ülkelerden formüler/hizmet belgelerinin temin edilmesine ilişkin yazılar, yazışma yetkisi devredilene kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

9– 27/4/2018 tarihli ve E.3488576 sayılı Genel Yazıya istinaden Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ibraz edilen pasaportta ya da emniyet birimlerinden alınan çizelgede veya Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi programında yapılacak kontrol sonucunda yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi durumunda, belge teyidi yapılmadan borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.

10- 27/4/2018 tarihli ve E.3488576 sayılı Genel Yazıda belirtilen yurda giriş çıkış tarihlerine ilişkin yapılacak işlemlerin uygulanmasında, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına ilişkin bir ayrım yer almadığından anılan Genel Yazı’da belirtilen hususlar tüm ülkeler için uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.