09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31180 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekl…

 

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31180

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Birlik: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyonları ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Federasyon: Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Valilik bünyesindeki il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü,

İl müdürü: İl sivil toplumla ilişkiler müdürünü,

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Kar amacı gütmeyen kuruluş: Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,

Konfederasyon: Dernekler tarafından oluşturulan kuruluş amaçları aynı en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulan tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Kütük: Dernekler kütüğünü,

Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,

Mikro kredi: Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi,

Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Mülki idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

Sandık: Derneklerin üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları tüzel kişiliği olmayan kuruluşu,

Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

Yabancı dernek: Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

Yabancı vakıf: Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir”, (c) bendinde yer alan “fotokopisi” ibaresi “örneği”, (e) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri”, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlçe sivil toplumla ilişkiler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünü yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “fotokopisi” ibareleri “örneği” olarak, (d) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “il dernekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bir yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına, “Dernekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi ve aynı maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına, “dernekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancı vakıfların yıllık beyannameleri

Madde 25 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dernekler, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancı derneklerin yıllık beyannameleri

Madde 29 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı derneklerin, temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı derneklerin yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı dernekler ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beşyüzbin TL’yi” ibaresi “beş yüz bin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32 – Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

  1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 36 – Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

“Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına “(31 aralık),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alındı belgeleri (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.” cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Dernekler” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Alındı belgelerinin saklanması” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelikte öngörülen alındı ve harcama belgeleri; Yönetmelik ekindeki örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle düzenlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 5.000 Türk Lirasını geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin banka hesabına yatırırlar.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “dernekler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiş, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000 YTL’sını” ibaresi “ 200.000 Türk Lirasını”, (c) bendinde yer alan “yerel veya ulusal” ibaresi “yerel, ulusal veya uluslararası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bakanlıkların ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine tebliğ edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anlaşılırsa;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, maddede geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “bilgi verilir” ibaresi ise “tebliğ edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “kurumlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ibadethanelere” ibaresi eklenmiştir.

“b) İbadethanelerde,”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçe ile” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “bayındırlık ve iskan” ibaresi “çevre ve şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüklerince,” ibaresi “il müdürlüklerince,”, “dernekler büro şefliklerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince”, ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğündeki” ibaresi “il müdürlüğündeki”, dördüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimleri” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kanununun” ibaresi “Kanunun Hazine ve” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik defterler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir

“Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler, faaliyet bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgiler Genel Müdürlüğün ve derneğin internet sayfasında yayımlanır. Yayımlanacak bilgilere ilişkin şekil ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu izninin” ibaresi “Cumhurbaşkanınca verilen iznin” şeklinde, “il dernekler” ibareleri “il” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığında ve dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derneklerle ilgili istatistiki bilgiler sivil toplumla ilişkiler birimlerince düzenlenir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu yer il” ibaresinden sonra gelen “dernekler” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi ve “, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimine” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları” ibaresi “20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri” şeklinde ve “dernekler birimlerine” ibaresi ise “sivil toplumla ilişkiler birimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci, sekizinci, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, kuruluş sürecinde dernek geçici yönetim kurulu başkanına geçici yönetim kurulu tarafından, organların oluşturulmasından sonra ise dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı veya dernek başkanı tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının dernek başkanı tarafından onaylanmış nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile yönetim kurulu kararının onaylı nüshası sivil toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler birimi tarafından müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.”

“Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler.”

“Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Genel Müdürlüğün kayıtları esas alınır.

Genel Müdürlük, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mevzuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.

Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi hususunda Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır. Genel Müdürlük, elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 97 – Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK-3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4), Yetki Belgesi (EK-19), Dernek Beyannamesi (EK-21), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK-24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK-25), Taşınmaz Mal Bildirimi (EK-26) il müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK-6) ise Genel Müdürlük tarafından elektronik sisteme kaydedilir.

İl müdürlüklerinde tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan diğer bilgiler il müdürlüklerince; Genel Müdürlükte tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan birlikler ile yabancı dernek ve vakıfların şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler Genel Müdürlükçe, birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak elektronik sisteme kaydedilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dernekler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimlerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” ve “Dernekler birimleri” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede geçen “YTL” ibaresi “Türk Lirasının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’u, EK-9/A ve EK-9/B olarak iki bölüm halinde yeniden düzenlemek suretiyle ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2’si, EK-3’ü, EK-4’ü, EK-6’sı, EK-8’i, EK-11’i, EK-15’i , EK-17’si ve EK-21’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin EK-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 58 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız