SGK Genelgesi 2020/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869 Tarih: 19/06/202…

 

 

SGK Genelgesi 2020/21 – 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

 

SGK Genelgesi 2020/21

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869

Tarih: 19/06/2020

Konu: 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2020/21

Bilindiği üzere, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7078 sayılı Kanun ve 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca; 25/6/2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7179 sayılı Askeralma Kanunu yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, 19/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır.

Gerek 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler gerek de 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girmesi ve 3201 sayılı Kanun da yapılan değişiklikler ile güncellenen mevzuat sonucunda 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge‘de yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

A- GENELGENİN BİRİNCİ KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- Birinci bölümde yer alan “1.9- İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar ” alt başlığının birinci, üçüncü ve beşinci paragrafları kaldırılmış, dördüncü paragrafında yer alan “gereğince” ibaresinden sonra gelen “yukarıda belirtilen şartlarla” ibaresi çıkartılmıştır.

2- Birinci bölümde yer alan “1.19- Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler” alt başlığının birinci paragrafı kaldırılmıştır.

3- Birinci bölümde yer alan “2.1- Özel işyerinden kamu işyerine, kamu işyerinden özel işyerine geçenlerin gün sayısının belirlenmesi” alt başlığına “Örnek 3-” den sonra gelmek üzere aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

“Örnek 4- Ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı devam ederken kamu işyerinde 19/5/2018 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalının ek 5 inci madde kapsamında 2018/5 inci aya ait 18 gün, kamu işyerinden (4/a) kapsamında 2018/5 inci aya ait 27 gün olmak üzere toplamda 45 gün hizmet bulunmaktadır. Ancak, sigortalının söz konusu çalışmasının geçtiği ayın 31 gün olması ve aynı ay içerisinde kamu işyerinde çalışmaya başlaması nedeniyle 1 günlük hizmet artık gün olarak değerlendirilecek ve 2018/5 inci aya ilişkin gün sayısı 44 gün olarak kabul edilecektir.

Örnek 5- Vergi mükellefiyetinin sona ermesi nedeniyle (4/b) kapsamındaki sigortalılığı 7/9/2017 tarihinde sona eren sigortalı, 18/9/2017 tarihinde kamu işyerinde (4/a) kapsamında çalışmaya başlamıştır. 2017/9 uncu aya ait (4/b) kapsamındaki gün sayısı 7 gün, (4/a) kapsamındaki gün sayısı ise 27 gün olmak üzere, bu aya ait toplam gün sayısı 34 gün olarak kabul edilecektir. ”
4- İkinci bölümde yer alan “1- Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar” başlığının üçüncü paragrafı kaldırılmıştır.

5- İkinci bölümde yer alan “3.2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre çalışanlar” alt başlığının ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişilerin muhtarlık görevlerine istinaden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı alt bendi kapsamına girecek nitelikte çalışmaları bulunmaları halinde bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, talepleri halinde ise bu taleplerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanacaktır. ”

6- Üçüncü bölümde yer alan “4- Askerlik hizmetini yapmakta olanlar” başlığının açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte, kamu hizmeti olan askerlik görevini fiili olarak yapmakta olanlar bu görevleri nedeniyle gerek 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesi, gerek Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Ancak; askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin bulunmaması halinde, bu sürelerde bildirilmiş olan hizmetler geçerli sayılacaktır.

(4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların, askerlik hizmetini yaptığı dönemde sigortalılığının bildirildiği işyerindeki (4/a) kapsamındaki çalışmalarının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili olarak askerlik yaptığı dönemdeki hizmetleri iptal edilecek, terhis tarihinden sonra geçen hizmetler ise geçerli sayılacaktır. ”

7- Dördüncü bölümde yer alan “2.4- İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar” alt başlığının birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Ayrıca, şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince elektronik ortamda aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimler, şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmekte ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemleri yapılabilmektedir.

Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca Kurumumuza elektronik ortamda aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapıldığından, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri cari usullere göre yapılacaktır. ”

8- Dördüncü bölümde yer alan “2.21- Güvenlik korucularının bildirimi” alt başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık açıklamalarıyla birlikte eklenmiştir.

“2.22- İşe iade davası sonunda işe başlatılan sigortalıların bildirimi”

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sonlandırılan ancak, mahkeme veya özel hakem tarafından 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilen ve işveren tarafından tekrar işe başlatılacak olan sigortalı için öncelikli olarak işe iade davasına konu olan sigortalı işten ayrılış bildirgesi hakkında “1.4- İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi” başlıklı bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacak ve işverence işe başlatılacak olan sigortalının işe giriş bildirgesi cari usullere göre verilecektir. ”

9- Beşinci bölümde yer alan “1.1- e-sigorta yoluyla verilmesi” alt başlığının dördüncü paragrafındaki “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde, “aynı gün içinde’ ibareside “işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

10- Beşinci bölümde yer alan “1.3- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgeleri” alt başlığının altıncı ve yedinci paragrafları çıkarılmış, yedinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bu başlığın üçüncü paragrafında belirtilen durumlar haricinde tespit edilmesi durumunda sigortalı işe giriş bildirgesi re’sen düzenlenecektir. Kurumca re ’sen düzenlenen sigortalı işe giriş bildirgeleri için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. ”
11 – Beşinci bölümde yer alan “2- Sigortalı işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi” başlığının üçüncü paragrafının beş numaralı bendi aşağıdaki şekilde, sekiz numaralı bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

“- 15 numaralı alana 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlar ile bu tarihten önce sigortalılığı başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar için tercihleri

Tamamı İçin Tıklayınız