Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 2656 17 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31158 Karar Sayısı: 2656 Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması H… 

 

 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2656)

 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 2656

17 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31158

Karar Sayısı: 2656

Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve engelli hale gelenlere, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması ve yapılacak diğer yardımların esas ve usullerinin düzenlenmesidir.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun” ibaresi “2935 sayılı Kanunun” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “terörle mücadele faaliyetlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin tespiti, incelenmesi, muhafazası, nakli, imhası ve zararsız hale getirilmesinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu andlaşmalar ya da 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu maddesi gereğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekâtta görev alanların, bu görevler sırasında vuku bulması kaydıyla, ölmeleri, engelli hale gelmeleri veya yaralanmaları halinde kendileri ile dul ve yetimleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

2330 sayılı Kanun kapsamına giren bir olay nedeniyle ölen, engelli hale gelen veya yaralanan ve 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa göre tazminat ödenmiş olan personel veya kanuni yakınları, şartlarını taşımaları halinde, bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim ve sağlık yardımından yararlanırlar.”

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilik hali

MADDE 6- Engellilik halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenecek engellilik derecesine göre;

a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatım başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malul olanlara 4 üncü maddede belirtilen aylığın 200 katı tutarında,

b) Diğer engellilik hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak, aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda,

ödeme yapılır.

Engellilik dereceleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri hastaneler” ibaresi “askeri hastane” şeklinde, “Adli Tıp Kurumu” ibaresi “adli tıp birimleri” şeklinde ve “adli muayene” ibaresi “sağlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkraya göre ödenen avans, tedavi sonrası düzenlenen kesin rapor uyarınca ödenecek tazminat miktarından düşülür.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde, “aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Sakatlanarak” ibaresi “Engelli hale gelerek” şeklinde, (b) bendinde yer alan “sakatlananların” ibaresi “engelli hale gelenlerin” şeklinde, (d) bendinde yer alan “506 sayılı Kanunun” ibaresi “17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun” şeklinde, aynı bentte yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde ve aynı bentte yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun” ibaresi “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sonradan meydana gelen yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm

MADDE 10- 2 nci maddede sayılanlardan, görevleri ve yardımları sona erenlerin bilahare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin yaralanmaları, engelli hale gelmeleri, ölümleri halinde, bu hallerin evvelce ifa ettikleri hizmetten dolayı meydana geldiğinin mahkeme ilamı ile sübuta ermesi veya olay failinin saptanamamış yahut kaçak olması gibi sebeplerle mahkeme ilamı alınamayan hallerde, maruz kaldıkları halin evvelce ifa ettikleri hizmetler nedeniyle meydana geldiğine dair savcılıklardan alınacak belgelere veya hizmet yaptıkları kurumdan alman, olayın bu şahsın hizmeti ile ilişkisini gösteren yazılı belgelere dayanılarak saptanması halinde; ilgili kurumca tazminat ödenmesi, bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunca da aylık bağlanması işlemleri yerine getirilir.

Yaralanma veya engellilik halinden sonra meydana gelen ölümlerde, ölümün 2 nci maddede belirtilen bir olay sonucu meydana gelen yaralanma veya engelli hale gelmeye bağlı olduğunun, adli tıp birimleri ya da sağlık kuruluşları tarafından tanzim edilen rapor ile tespit edilmesi durumunda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-A,B)” ibaresi “(Ek-1, Ek-2)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalanların” ibaresi “engelli hale gelenlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “askeri hastanelerde” ibaresi “askeri hastanede” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(EK-C)” ibaresi “(Ek-3)” şeklinde değiştirilmiştir. (Şaban Abacı.*)

MADDE 12– Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- Tazminat tahakkukuna esas belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yaralanmalarda;

1- Olayın cereyan tarzını ve yaralanmaya konu teşkil eden durumu açıklayan ayrıntılı olay tutanağı.

2- Yaralanmanın derecesini, araz bırakıp bırakmadığını, kurumlarınca sevk edildikleri Devlet hastaneleri, askeri hastane, üniversite hastaneleri veya adli tıp birimleri tarafından verilen sağlık raporları.

3- Görev emri (görev sözlü verilmiş ise yazı ile tevsik edilecek, yazılı ise emir sureti eklenecektir).

b) Engelli hale gelmede; (a) bendinde belirtilen belgelere ek olarak; tam teşekküllü hastane tarafından verilen ve ilgili sosyal güvenlik kurumunca engellilik derecesi tespit edilmiş sağlık raporu.

c) Ölüm halinde; (a) fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak; ölü muayene ve otopsi tutanağı, veraset ilamı ve ilgili kurum tarafından temin edilecek vukuatlı nüfus kayıt örneği.

d) Sonradan meydana gelen yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde; (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak;

1- Ölüm, yaralanma veya engellilik halinin, evvelce ifa edilen görev veya yapılan yardımlardan yahut bunların yakınlan olmalarından dolayı meydana geldiğini belgeleyen mahkeme ilamı.

2- Mahkeme ilamı alınamayan hallerde, savcılıklardan bu durumu açıklayan yazılı belge.

3- Yukarıdaki belgelerin temin edilememesi durumunda, olayla ilgili olduğunu gösteren ve ilgili kurumlarca hazırlanan yazılı belgeler.

4- Yaralanma veya engellilik halinden sonra meydana gelen ölümlerde, ölümün daha önce meydana gelen olay nedeni ile ortaya çıkan yaralanmaya veya engelliliğe bağlı olduğunu gösteren adli tıp birimleri ya da sağlık kuruluşları tarafından tanzim edilen rapor.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hale gelme” şeklinde ve “kasdı” ibaresi “kastı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hakkında avans ödenmesine karar verilenlerden, henüz mahsuplaşması yapılmamış avanslar hakkında bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uygulanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin eki EK – A’nın beşinci satırında yer alan “SAKAT” ibaresi “ENGELLİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin eki “EK – A”nın adı “Ek-1” şeklinde, “EK – B”nin adı “Ek-2” şeklinde ve “EK – C”nin adı “Ek-3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.