Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı 2625 09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31150 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2625 Ekli “Çeyiz Hesabı ve Dev..

 

 

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2625)

 

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı 2625

09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31150

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2625

Ekli “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 14/12/2015 tarihli ve 2015/8302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 30/9/2020 tarihine kadar, 5 inci maddenin dört ve beşinci fıkralarında yer alan düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla altı defa, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla iki defa olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.