Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Pazara Giriş 2641 09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31150 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2641 Ekli “D…

 

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641)

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Pazara Giriş 2641

09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31150

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2641

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi,

c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu; ihracatçı birliği; ticaret ve/veya sanayi odası; teknoloji geliştirme bölgesi; sektör demek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı demek, birlik veya kuruluşu; Bakanlık tarafından belirlenen diğer kuruluşları; müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri için ise 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/10 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamına alınmış olan işbirliği kuruluşlarını,

ç) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,

d) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

e) Sanal ticaret heyeti: İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri veya sektörel tanıtım yapmalarına yönelik olarak elektronik ortamda, Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

g) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, eğitim kurumlan, yayıncılık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film, lojistik, yönetim danışmanlığı şirketlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Unsurları

Sanal ticaret heyetlerinin desteklenmesi

MADDE 4- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

MADDE 5- (1) Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 6- (1) Bakanlık tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Esasları ve Ödeme İşlemleri

Başvuru esasları

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenir.

Ödeme işlemleri

MADDE 8- (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu İle ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alman bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(2) Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası olarak, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Söz konusu tabloda da yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken, Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınır.

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yetkilendirilmesi

MADDE 9- (1) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların belirlenmesi ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İzleme ve değerlendirme

MADDE 10- (1) Bakanlık, işbirliği kuruluşlarının ve yararlanıcıların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Müeyyide

MADDE 11- (1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir. (Şaban Abacı.*)

(2) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Yetki

MADDE 12- (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin kapsamını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.